ตัวแทนจำหน่ายร่ม

ตัวแทนจำหน่ายร่ม

ตัวแทนจำหน่ายในต่างจังหวัด

ภาคกลาง
1. เตียรุ่นเฮง โทร. 034-253-765

กรุงเทพมหานคร
1. จิตรกมล โทร. 02-221-6721
2. แครรอท โทร. 02-222-2019
3. ถุงเงินร่มทอง โทร. 089-145-0527
4. ปิยะ โทร. 081-911-6353
5. เอมจิตต์ โทร. 02-221-2300
6. จิบเซงฮวด โทร. 02-221-6930

ปทุมธานี
1. เจ้รวย ตลาดสี่มุมเมือง โทร. 02-995-0836
2. ธนวัฒน์ทอยส์ ตลาดไท โทร. 081-911-0170

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. อึ้งภูทอง โทร. 042-360-195
2. อึ้งภูทอง 2 โทร. 086-637-3968
3. เอิงจิงหลี โทร. 042-311-190
4. กิ่งแก้ว โทร. 083-033-4954
5. ร้านฟ้า โทร. 042-460-998
6. กวนหยูฮง โทร. 042-241-232
7. ร้านภู่พาณธ์ โทร. 042-791-088
8. สกรนครสังฆ์ภัณน์ โทร. 089-712-2058
9. ไทยรุ่ง โทร. 043-229-986
10. เสริมมิตร โทร. 043-414-595
11. ร้านเสงี่ยม โทร. 042-611-904
12. เอสอาร์เฟอร์นิเจอเซ็นเตอร์ โทร. 043-413-715
13. ศรีสุวรรณ โทร. 042-611-182
14. วนิดา ร้อยเอ็ด โทร. 081-739-3966
15. ง่วนเฮง โทร. 045-270-862
16. จิบเซ่งฮง โทร. 046-254-248
17. พี.เอส.สปอร์ต โทร. 044-311-699
18. ล่งชั้วฮวด โทร. 044-243-096
19. ธนาทิพย์ โทร. 044-311-141
20. เซ่งไก่ธง โทร. 044-246-592

ภาคตะวันออก
1. ลี้เม่งเซ้ง โทร. 038-282-766
2. ห้างเกี้ยกูล โทร. 038-282-855
3. ท้งเจริญเฟอร์นิเจอร์ โทร. 038-342-102
4. ตั้งกิ้มฮวด โทร. 038-611-396
5. ตั้งกวางเล้ง โทร. 038-612-533
6. ลินไทย โทร. 038-560-281
7. รุ่งฮวด โทร. 038-671-829
8. เพชรเจริญ โทร. 038-674-864
9. ธีระมาร์เก็ต โทร. 038-672-396
10. แต้เม้งง้วน โทร. 038-612-194
11. ระยองพลาสติก โทร. 038-612-194
12. แพรว สังฆภัณฑ์ โทร. 039-611-299
13. อลงกรณ์ โทร. 039-611-299
14. เกษมพานิช โทร. 039-511-444
15. ทรัพย์ทวี โทร. 081-704-2876
16. จัวเสี่ยงเซ้ง โทร. 039-511-202
17. รุ่งยืนยง โทร. 039-311-335
18. สุพรรณสังฆภัณฑ์ โทร. 039-312-004
19. โชคอำนวย โทร. 039-312-075
20. สยามไชย โทร. 039-311-593

ภาคตะวันตก
1. ไพบูลย์ โทร. 034-611-716
2. เตียวสิ้นหลี โทร. 034-511-343
3. ศุภวภัณฑ์ โทร. 032-336-751
4. นันทวัน โทร. 032-201-868
5. โสธร โทร. 032-338-949
6. ตั้งเมี่ยหลี โทร. 032-211-516
7. รุ่งอรุณ โทร. 032-437-473
8. เตืยอาเลี้ยง โทร. 086-772-5096
9. บรรพชน๙๘ โทร. 032-511-130
10. อาคิม โทร. 032-530-115
11. สากลพานิชย์ โทร. 032-622-279
12. โค้วจิบเซ้ง โทร. 032-671-052

ภาคใต้
1. ปูเปรี้ยว โทร. 077-503-352
2. ไทยถาวร โทร. 045-321-092
3. พรชัย โทร. 045-261-637
4. อรุณพร โทร. 077-204-764
5. พีไฮเคหะภัณฑ์ โทร. 076-341-531
6. พรชัย โทร. 074-244-960
7. ไทยแฟชั่น โทร. 074-843-349
8. ห้างชวนดี โทร. 076-218-160
9. นำสมัย โทร. 075-612-053
10. ไหมทอง 076-212-410
11. ฮุยช้งฮวด 077-811-240